Regulamin

 

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony Houlihan Solicitors przeczytaj poniższy Regulamin, który zawiera ważne informacje na temat Twoich praw i obowiazków. Poprzez dostęp i przeglądanie tej strony zgadzasz się, że rozumiesz, przeczytałeś/łaś i stajesz się związany Regulaminem. Jeśli nie chcesz być związanym naszym Regulaminem, nie możesz używać tej strony. 

 

Houlihan Solicitors świadczą usługi prawne w Republice Irlandii. Informacje zawarte na niniejszej witrynie internetowej (a także publikacje zawarte na stronie internetowej i / lub połączone z witryną) nie mają na celu dostarczania i nie stanowią, ani nie zawierają porady prawnej w jakiejkolwiek konkretnej sprawie i są udostępniane jedynie w celach ogólnych. Nie możesz wstrzymać się od działania lub podjęcia działania na podstawie jakichkolwiek materiałów lub informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, bez wcześniejszego zasięgania porady prawnej od właściwej osoby. 

 

Korzystając z tej strony internetowej, musisz przestrzegać niniejszych warunków korzystania z serwisu i zgadzać się na przestrzeganie niniejszych warunków. 

 

 PRAWO AUTORSKIE I LICENCJA 

 

Informacje, zawartość, grafika, tekst, obrazy, znaki towarowe, nazwy handlowe i logo (“własność intelektualna”) zawarte na tej stronie są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, prawem bazy danych, prawem sui generis i innymi prawami własności intelektualnej na mocy prawa krajowego i traktatami międzynarodowymi. 

 

Ta witryna może zostać skopiowana w celu obejrzenia, ale nie może być trwale przechowywana lub kopiowana w celu dalszej dystrybucji. Nie wolno powielać, dystrybuować, modyfikować, sprzedawać, wyświetlać, wykorzystywać ani w inny sposób wykorzystywać Własności Intelektualnej Douglas Law Solicitors. Wszystkie znaki towarowe lub znaki firm trzecich są własnością ich właścicieli. 

 

LINKI 

Hiperłącza lub inne linki do tej witryny są zabronione bez uprzedniej zgody Houlihan Solicitors. 

 

ZRZECZENIE SIĘ 

Dołożylismy wszelkich starań aby wszystkie materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej były dokładne, jednakże Houlihan Solicitors nie składają żadnych oświadczeń, gwarancji ani przedsięwzięć w sposób wyraźny ani domniemany dotyczący jakichkolwiek materiałów, treści i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, które są przedstawione ” w takiej formie” lub przez jakąkolwiek inna stronę, o której mowa lub do której jest dostęp przez linki hipertekstowe lub w inny sposób za pośrednictwem tej strony internetowej (“strona osób trzecich”). Houlihan Solicitors nie popierają ani nie akceptują treści stron osób trzecich, ani też nie będą ponosili odpowiedzialności w związku z jakąkolwiek witryną osób trzecich. 

Nasza strona internetowa i jej zawartość zostały stworzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i mogą ulec zmianie. 

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w Irlandii, ani Houlihan Solicitors ani żaden z partnerów, współpracowników, konsultantów, pracowników ani innych przedstawicieli nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie powstałe w związku z użyciem treści lub urządzeń lub usługi świadczone za pośrednictwem tej witryny internetowej (w tym, między innymi, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, utratę danych, dochodu, zysków lub możliwość utraty lub uszkodzenie mienia i roszczeń osób trzecich), nawet jeśli Houlihan Solicitors zostali poinformowani o możliwości takiej utraty lub uszkodzenia lub gdy taka utrata lub uszkodzenie były racjonalnie przewidywalne. Ogólne i konkretne odniesienia w tej witrynie internetowej powinny być interpretowane odpowiednio. 

 

PRAWO RZĄDOWE 

Niniejsza informacja prawna oraz warunki użytkowania i wszelkie kwestie dotyczące tej strony podlegają prawu irlandzkiemu.